Reklamácie

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskôr zistené mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať ako reklamáciu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba pri tovare typu BAZÁR / VÝPREDAJ je skrátena na 6(12) mesiacov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv.
zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nieje možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

  • Vyplňte reklamačný formulár, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.
  • Ak posielate tovar poštou, prosím pošlite ho doporučeným listom alebo balíkom na adresu uvedenú v návratovom formulári. Zásielky neposielajte na dobierku, nebudú prebraté a vrátia sa Vám naspäť.

Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najpozdnejšie ale do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch:

  • tovar nieje viditeľne použitý
  • reklamácia bola vopred nahlásená pomocou formulára v sekcii „záruky a reklamácie“
  • daný tovar je dostupný.

Pre prípadnu vadu výrobku su u niektorých výrobkov určené autorizované servisi po územi celej SR. Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vasej reklamácie.

Článok III.

Zánik záruky
1. Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

a) stratou dokladu o zaplatení alebo stratou dodacieho listu,
b) neoznámením viditeľných chýb pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) poškodením tovaru pri preprave,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, pokiaľ tovar nebol bezprostredne určený do špeciálneho prostredia,
f) neodborným zaobchádzaním a zásahmi,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie,
h) poškodením tovaru živelnou pohromou a nepriaznivým počasím, pokiaľ tovar nebol bezprostredne určený do špeciálneho prostredia,
i) mechanickým poškodením.